Aanmelden

Beste varkenshouder,

Via deze pagina kunt u een aanvraag doen voor korting op de Varkensrechten in het kader van de Regeling Omgevingskwaliteit Fase 2.

Om een aanvraag in te kunnen dienen, dient u op deze pagina een digitaal formulier in te vullen, bijlage te uploaden en de aanvraag digitaal te verzenden.

LET OP: Voor het indienen van een aanvraag dient u een aantal gegevens en bijlagen bij de hand te hebben, het gaat hierbij om:

 • Uw IBAN nummer, KVK nummer en RVO relatienummer, btw nummer.
 • Kadastrale aanduiding locatie van de inrichting.
 • Een berekening van de Voorgrond geurbelasting op basis van V-stacks vergunningen van de beoogde situatie.
 • Het ingevulde Excel format ten aanzien van de inputgegevens V-stacks.
 • Een afschrift van de, ten aanzien van de beoogde situatie, onherroepelijk verleende, in werking getreden omgevingsvergunning (onderdeel milieu en/of bouw) en de gepubliceerde melding Activiteitenbesluit inclusief bijbehorende (gestempelde) milieutekening.

-  Indien Aanvrager reeds bij Aanvraag beschikt over een vergunning, waarbij nog niet aan de gestelde geurnormen wordt voldaan én Aanvrager de situatie aan wil passen waarbij de geurnormen wel worden gehaald, dient Aanvrager in beeld te brengen welke maatregelen worden genomen om wel aan de geurnormen te voldoen, een en ander onderbouwd middels de V-stacks berekening.

-  Indien de verkregen vergunning de Nieuwbouw, Aanbouw dan wel Verbouw van meerdere stallen op de Locatie betreft welke niet alle volledig Gerealiseerd worden binnen de periode van 18 maanden na besluit op de Aanvraag,  heeft de honorering van de Aanvraag in dat geval alleen betrekking op dat deel van de Nieuwbouw, Aanbouw dan wel Verbouw dat Gerealiseerd wordt binnen de gestelde termijn. Hierbij dient minimaal één stal in zijn geheel Gerealiseerd te worden. Bij de Aanvraag dient inzichtelijk gemaakt te worden, dat bij Realisatie aan alle voorschriften uit de vergunning en alle geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. 

 • Het ingevulde Excel format  ten aanzien van de planning Realisatie van de Nieuwbouw, Aanbouw danwel Verbouw.
 • Het ingevulde Excel format met de omschrijving van de toe te passen Brongerichte maatregelen (indien van toepassing).
 • Of een (voorlopig) certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 12, voor de geplande Nieuwbouw, Aanbouw danwel Verbouw (indien van toepassing).

Indien u een adviseur machtigt om de Aanvraag namens u in te dienen, dient u tevens een machtiging bij de Aanvraag te voegen.

De Aanvraag is pas compleet en rechtsgeldig indien ook de “verklaring ter ondertekening” is ondertekend en bijgevoegd. Deze verklaring kunt u vanaf 15-9-2018 hier downloaden. Let op, deze dient met pen ondertekend te worden, een digitale handtekening volstaat niet.

  Aanvraagformulier Regeling Omgevingskwaliteit Fase 2

   

  Gegevens aanvrager:

   

  Gegevens locatie

   

  Contactpersoon (indien intermediair)

   

  Uploaden bijlagen

   

   

  Download v-stack
   

  Download format planning
   

  Download format omschrijving BGM
   

   

   

   

  Download verklaring
   
  * verplichte velden

  Contact

  Heeft u vragen over de Regeling Omgevingskwaliteit? Ga naar het vraag- en antwoordformulier. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.