Vraag en antwoord

Fase 2 Procedure

Hoe worden de rechten verdeeld?

Het OBV verdeeld de rechten op basis van het tenderprincipe. Aan de aanvragers die innovatieve brongerichte maatregelen toepassen, worden punten toegekend op basis van tabel 1 uit de toelichting. Aanvragen met het hoogste aantal punten, komen als eerste in aanmerking. Het budget wordt vervolgens verdeeld en aan de aanvragers toegekend in de volgorde van rangschikking binnen hun regio, totdat alle varkensrechten in de betreffende regio zijn benut.

Indien meerdere aanvragers dezelfde punten scoren, en het budget binnen de regio niet toereikend is om aan ieder van deze aanvragers varkensrechten toe te kennen, zullen de aanvragen worden gerangschikt op basis van de geurimpact. De aanvraag die op dit onderdeel het laagste aantal punten scoort, wordt als eerste gerankt.

Indien er na het toekennen van varkensrechten aan aanvragers met innovatieve brongerichte maatregelen, nog varkensrechten budget binnen een regio resteren, zal een rangschikking op basis van geurimpact bepalen in welke volgorde de resterende aanvragen gehonoreerd moeten worden. De aanvraag die op dit onderdeel het laagste aantal punten scoort, wordt als eerste gerankt.

Maak ik meer kans als ik direct de eerste dag indien?

De aanvragen worden beoordeeld middels een tenderprocedure. Het moment van indienen van de aanvraag is niet bepalend, mits u indient binnen de openstellingsperiode.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De regeling is opengesteld van 15 september 2018 tot en met 15 december 2018, aanvragen die buiten deze periode worden ingediend worden niet beoordeeld.

Wanneer ontvang ik de varkensrechten?

De aanvragers die voor korting in aanmerking komen dient binnen 4 weken na retournering van de overeenkomst de vergoeding voor de varkensrechten  over te maken aan het OBV. Wanneer de vergoeding aan OBV is voldaan, zal zij binnen een week na ontvangst hiervan middels het daartoe bestemde formulier, bij RVO een verzoek indienen tot het overschrijven van de Varkensrechten naar  de ontvanger. Deze rechten zijn benutbaar vanaf 01-01-2019.

Wanneer ontvang ik een besluit op mijn aanvraag?

Het OBV beslist uiterlijk binnen 12 weken na sluiting van de indieningstermijn over de aanvraag.

Wat gebeurt er als ik de toegezonden overeenkomst niet binnen 21 dagen heb geretourneerd?

Indien de documenten niet binnen 21 dagen bij ons retour zijn, gaan wij er van uit dat u geen gebruik wilt maken van de aangeboden regeling. Het aanbod en de toekenning vervallen daarmee.

Fase 2 Aanvraag

Hoe wordt de straal van 1.000 meter bepaald?

De straal van 1.000 meter, wordt gemeten vanaf het middelpunt van de inrichting.

Ik ga uitbreiden voor het opfokken van speenbiggen waarvoor geen rechten aanwezig zijn omdat deze biggen op andere locaties altijd als speenbig opgefokt zijn, kan ik dan in aanmerking komen voor de extra varkensrechten?

Ja dat kan. Op een zeugenbedrijf kennen we de rechten als volgt aan stallen toe waarvoor varkensrechten met een korting worden gevraagd:
Kraamzeugen en dragende zeugen: 1,97 VE per plaats
Biggenplaatsen: 0,36 VE per plaats
Dus ook voor de nieuwbouw van biggenstallen kunt u varkensrechten met korting aanvragen, mits u voldoet aan de overige voorwaarden.

 

Moet er altijd in dieren uitgebreid worden om in aanmerking te komen voor de extra varkensrechten: (bijvoorbeeld indien er extra brongerichte maatregelen bij speenbiggen toegepast worden) ?

Nee er hoeft niet altijd uitgebreid te worden, zoals aangegeven mag het ook Verbouw zijn (artikel 2 lid 1b). Daarnaast moet minimaal voor € 250.000 verbouwd worden in dat gedeelte waar de aanvrager voor in aanmerking wil komen voor varkensrechten met korting conform artikel 2 lid 1di als het gaat over Brongerichte maatregelen. Het betreft dan alle Bouwkundige investeringen in deze stal.

Daarnaast kan het zijn dat de stal na verbouw voldoet aan Maatlat Duurzame Veehouderij versie 12 conform artikel 2 lid 1dii.

 

Moet ik in de ‘V-stacks vergunningen’ berekening ook andere dieren op mijn locatie meenemen?

Ja, alle dieren moeten mee genomen worden.

Moet ik voor de V-stacks berekening uitgaan van de feitelijke of de beoogde situatie?

U dient hierbij uit te gaan van de beoogde situatie van de varkenshouderij. Indien er ook andere dieren aanwezig zijn binnen de inrichting, dient u deze ook mee te nemen.

Waar kan ik vinden in welk regio mijn bedrijf gelegen is?

Hiervoor moet u aansluiten bij de indeling van de Meststoffenwet. De indeling van de gebieden per gemeente vindt u hier: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/Overzicht%20gemeenten%20per%20concentratiegebied%2

Waar vind ik de inputgegevens voor de V-stacks berekening?

U kunt deze gegevens terugvinden in uw milieuvergunning of aanvraag. Hier vindt u de handleiding voor het bepalen van deze gegevens: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/stacks/

Fase 2 Indieningsvereisten

De vergunning voor nieuwbouw, aanbouw of verbouw is nog niet onherroepelijk verleend, kan ik toch deelnemen aan de regeling?

Nee, het Veehouderijbedrijf dient op het moment van de aanvraag te beschikken beschikt over een onherroepelijk verleende, in werking zijnde omgevingsvergunning bouw, omgevingsvergunning milieu, dan wel gepubliceerde melding Activiteitenbesluit voor de Nieuwbouw, Aanbouw dan wel Verbouw.

Tot welke geurbelasting kom ik in aanmerking?

Voor het bepalen van de geurbelasting en de geurhinder in de omgeving (straal 1.000 meter) wordt gekeken naar woningen binnen de bebouwde kom met een belasting van gelijk of minder dan 2,0 OUs en woningen buiten de bebouwde kom met een belasting van gelijk of minder dan 8,0 OU’s.

Indien deze normen in de omgeving van uw bedrijf worden overschreden, komt u in niet voor korting in  aanmerking.

Fase 2 Verplichtingen

Wanneer dient de aanvraag te worden vastgesteld?

De Ontvanger is verplicht om binnen 3 maanden na realisatie van de nieuwbouw, aanbouw dan wel verbouw, maar uiterlijk 30-09-2020, documenten aan het OBV te overleggen, waaruit blijkt dat aan de op hem rustende verplichtingen is voldaan.

Fase 2 Overig

Ik ben het niet eens met de vastgestelde korting op de prijs voor de rechten, kan hier over onderhandeld worden?

Nee, u kunt niet onderhandelen over de prijs voor de rechten. Indien u inschrijft op de regeling en de overeenkomst ondertekent, gaat u akkoord met de in de regeling opgenomen prijs.

Is de regeling te combineren met andere regelingen?

In het kader van de ROK regeling is een dubbeling met andere regeling(en) niet uitgesloten. Het kan echter wel zijn dat de andere regeling dit uitsluit.

U zult dus voor uzelf na moeten gaan of de andere regeling waarvoor u in aanmerking wil komen deelname aan deze regeling uitsluit.

Fase 1 Procedure

Hoe worden de rechten verdeeld over de dierplaatsen?

Indien er minder varkensrechten aanwezig zijn, dan het aantal dieren waarvoor stalruimte aanwezig is, worden de varkensrechten bij de beoordeling van de aanvragen door de behandelaar aan een diercategorie toegekend. De rechten zullen hierbij als eerste worden toegekend aan zeugen, vervolgens vleesvarkens en indien van toepassing daarna biggen.

Hoe wordt bepaald hoeveel biggenplaatsen per zeug aanwezig zijn?

Wij bepalen het aantal zeugenplaatsen en het aantal biggenplaatsen op uw inrichting aan de hand van uw feitelijke situatie.

Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald?

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van a) het aantal varkens waarvoor een vergunning aanwezig is, b) het aantal varkensplaatsen waarvoor fysieke stalruimte aanwezig is of c) het aantal varkensrechten dat in eigendom is. Het aantal varkensrechten wordt aan de hand van tabel 11 behorend bij de Meststoffenwet omgerekend naar dieren. Het laagste aantal van de genoemde aantallen is bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Dit geldt voor zowel de vergoeding per varkensrecht als voor de vergoeding voor de beëindiging van de varkenshouderij activiteiten op het veehouderijbedrijf. 

Vervolgens wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het aantal rechten x de vergoeding voor de rechten + het aantal eenheden x de vergoeding per dier.

Hieronder vindt u een voorbeeld voor een inrichting in regio Zuid:

U hebt rechten en vergunning voor 1.000 vleesvarkens, 144 kraamzeugen, 431 dragende zeugen en 1.130 gespeende biggen.De vergoeding bestaat uit:

2.575,50 varkensrechten* x €105,00 

€270.427,50

1.000 vleesvarkens x €50,00

€ 50.000,00

575 zeugen (<2,5 biggen) x €175,00 

€100.625,00

Totale berekende vergoeding 

€421.052,50

        * 1000 vleesvarkens x 1 recht + 575 zeugen x 2,74 recht, geeft 2.575,50 varkensrechten.                      

Maak ik meer kans als ik direct de eerste dag indien?

De aanvragen worden beoordeeld middels een tenderprocedure. Dit betekent dat de aanvragen op basis van de geurimpact op de omgeving gerangschikt worden. Het moment van indienen van de aanvraag is hiervoor niet bepalend, mits u indient binnen de openstellingsperiode.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De regeling is opengesteld van 1 september 2017 tot en met 31 oktober 2017, aanvragen die buiten deze periode worden ingediend worden niet beoordeeld.

Wanneer ontvang ik de vergoeding?

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd en u de bijbehorende overeenkomst, het overdrachtsformulier en het verzoek tot intrekking c.q. wijziging van de vergunning tijdig rechtsgeldig ondertekent retourneert, dan ontvangt u uiterlijk 31-3-2018 de vergoeding

Wanneer ontvang ik een besluit op mijn aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 31-01-2018 bericht of uw aanvraag is toegekend.

Wat gebeurt er als ik de toegezonden documenten niet binnen 14 dagen heb geretourneerd?

Indien de documenten niet binnen 14 dagen bij ons retour zijn, gaan wij er van uit dat u geen gebruik wilt maken van de aangeboden regeling. Het aanbod en de toekenning vervallen daarmee.

Fase 1 Aanvraag

Hoe wordt de straal van 1.000 meter bepaald?

De straal van 1.000 meter, wordt gemeten vanaf het middelpunt van de inrichting

Ik heb mijn locatie al enige tijd leeg staan en wil de locatie graag beëindigen, kom ik in aanmerking?

Nee, u komt niet in aanmerking omdat u de locatie de afgelopen 3 jaren niet onafgebroken hebt geëxploiteerd.

Mijn varkensrechten zijn eigendom van een andere entiteit, dan mijn inrichting, kom ik dan in aanmerking voor de vergoeding?

Indien het veehouderijbedrijf (direct of indirect) door dezelfde natuurlijke persoon wordt bestuurd als de onderneming (rechtspersoon of personenvennootschap) die de varkensrechten in eigendom heeft, wordt dit geaccepteerd. U dient bij de aanvraag aan te tonen dat dezelfde natuurlijke persoon de (in)direct bestuurder is van zowel het veehouderijbedrijf als de onderneming die eigenaar van de varkensrechten. De situatie op 1-8-2017 is hiervoor bepalend.  Indien u dit bij de aanvraag onvoldoende inzichtelijk maakt, kan de aanvraag hierop geweigerd worden. 

 

Moet ik voor het invullen van de inputgegevens ook andere dieren op mijn locatie meenemen?

Nee, u vult alleen de gegevens van de varkenshouderij in.

Moet ik voor het invullen van de inputgegevens V-stacks uitgaan van de vergunde of de feitelijke situatie?

U dient hierbij uit te gaan van de vergunde situatie van de varkenshouderij. Indien er ook andere dieren aanwezig zijn binnen de inrichting, dient u deze buiten beschouwing te laten. 

Waar kan ik mijn I&R gegevens van de afgelopen drie jaar terug vinden?

Deze gegevens zijn op te vragen via varkenspost@RVO.nl . Bij vermelding van uw naam, UBN en de periode kan het RVO deze gegevens aanleveren. Let op, bij veel aanvragen kan dit enkele werkdagen duren.

Waar kan ik vinden in welk gebied mijn bedrijf gelegen is?

Hiervoor moet u aansluiten bij de indeling van de Meststoffenwet. De indeling van de gebieden per gemeente vindt u hier: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/Overzicht%20gemeenten%20per%20concentratiegebied%282%29.pdf

Waar vind ik de inputgegevens voor de V-stacks berekening?

U kunt deze gegevens terugvinden in uw milieuvergunning of aanvraag. Hier vindt u de handleiding voor het bepalen van deze gegevens: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/stacks/

Wat valt er precies onder rechten in eigendom per 01-01-2017?

In Artikel 2, c staat vermeld dat het Veehouderijbedrijf of een Gelieerde entiteit in de periode vanaf 01-01-2017 tot en met het moment van indiening van de Aanvraag onafgebroken Varkensrechten in eigendom had.

Aanvragers moeten aantonen (conform artikel 3b en toelichting hierop) hoeveel rechten ze op 1-1-2017 in eigendom hebben en dat deze nog steeds in eigendom zijn op moment van indienen.

Leaserechten zijn niet in eigendom en tellen dus niet mee voor de bepaling van de maximale vergoeding. Het is ook niet mogelijk om deze rechten alsnog aan te kopen (en voor 31-10 2017 registreren als benutbaar per 1-1-2017) omdat deze rechten niet op 1-1-2017 in eigendom waren.

Fase 1 Indieningsvereisten

Ik heb voor mijn locatie een melding ingediend in het kader van de stoppersregeling 2020, kan ik meedoen?

Nee, u komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Vanaf welke geurbelasting kom ik in aanmerking?

Voor het bepalen van de geurbelasting en de geurhinder in de omgeving (straal 1.000 meter) wordt alleen gekeken naar woningen binnen de bebouwde kom met een belasting van gelijk of meer dan 2,0 OUs en woningen buiten de bebouwde kom met een belasting van gelijk of meer dan 5,0 OU’s.

Indien deze normen in de omgeving van uw bedrijf nergens worden overschreden, komt u niet in aanmerking en zal uw aanvraag niet beoordeeld worden.

Volgens de toegekende vergunning wordt er voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting, echter de feitelijke situatie voldoet niet aan het Besluit. Kom ik in aanmerking voor de regeling?

Nee, u komt niet in aanmerking voor de regeling omdat uw feitelijke bedrijfssituatie niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Fase 1 Verplichtingen

Ben ik verplicht de gehele inrichting te saneren?

Nee, u verplicht zich tot het beëindigen van de intensieve veehouderij en het veranderen van de bestemming. Saneren van de gebouwen is geen voorwaarde van de regeling. Mogelijk is dit wel een voorwaarde voor aanpassing van de gewenste bestemming.

Ben ik verplicht mijn veehouderijbedrijf te beëindigen als ik een aanvraag heb ingediend?

Nee, bij het indienen van de aanvraag verplicht u zich nog tot niets. Indien uw aanvraag in aanmerking komt voor de vergoeding, ontvangt u van ons een overeenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst verplicht u zich tot beëindiging van de intensieve veehouderij op uw veehouderijbedrijf en het veranderen van de bestemming.

Hoe lang kan ik nog doorgaan met de intensieve veehouderij?

U kunt de inrichting in gebruik houden tot en met 31-12-2018. Op 1-1-2019 moeten alle intensieve veehouderij activiteiten zijn beëindigd en moet de vergunning zijn ingetrokken of zodanig zijn aangepast dat intensieve veehouderij niet meer mogelijk is. U moet tevens zijn gestart met een procedure voor het wijzigen van de bestemming.

Ik heb een veehouderijbedrijf met meerdere locaties, moet ik alle locaties beëindigen?

U dient een aanvraag in voor de inrichting (conform betekenis Wet Milieubeheer), u dient de intensieve veehouderij binnen deze inrichting te beëindigen. Indien u meerdere locaties hebt die in het kader van de WABO 1 inrichting vormen of waarbij sprake is van een gekoppeld bouwblok, dan worden deze in het kader van deze regeling beschouwd als één inrichting. Op alle locaties dient de intensieve veehouderij beëindigd te worden. Hierbij is de vergunde en/of planologische situatie ten tijde van de aanvraag leidend. 

 

Ik heb op mijn veehouderijbedrijf naast varkens ook nog andere dieren, moet ik deze ook beëindigen?

U moet alle intensieve veehouderij op uw locatie beëindigen. In het kader van deze regeling wordt onder intensieve veehouderij verstaan: een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren waaraan geuremissiefactoren zijn toegekend in zin van de Regeling Geurhinder en Veehouderij, inclusief konijnen en nertsen, en met uitzondering van schapen.

Ik wil mijn rechten aan een andere partij verkopen, mag dat?

Indien u in aanmerking wilt komen voor deze vergoeding, dan bent u verplicht de rechten, waarvoor dierplaatsen aanwezig zijn, te verkopen aan het OBV. Indien u meer rechten in eigendom hebt, dan er plaatsen aanwezig zijn, mag u het overige deel van de rechten behouden of aan iemand anders verkopen.

Ik wil wel een vergoeding ontvangen voor het beëindigen van de locatie, maar ik wil mijn rechten niet verkopen. Kom ik dan in aanmerking?

Nee, u komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als u de varkensrechten, waarvoor dierplaatsen aanwezig zijn, verkoopt aan het OBV en de intensieve veehouderij binnen de inrichting beëindigt. Indien u meer rechten in eigendom hebt, dan er plaatsen aanwezig zijn, mag u het overige deel van de rechten behouden of aan iemand anders verkopen.

Fase 1 Overig

Ik ben het niet eens met de vastgestelde prijs voor de rechten, kan hier over onderhandeld worden?

Nee, u kunt niet onderhandelen over de prijs voor de rechten en/of de vergoeding. Indien u inschrijft op de regeling en het contract ondertekent, gaat u akkoord met de in de regeling opgenomen prijs.

Is de regeling te combineren met andere regelingen?

In het kader van de ROK regeling is een dubbeling met andere regeling(en) niet uitgesloten. Het kan echter wel zijn dat de andere regeling dit uitsluit. 

U zult dus voor uzelf na moeten gaan of de andere regeling waarvoor u in aanmerking wil komen deelname aan deze regeling uitsluit.

Waarom kunnen varkenshouders die aan de Stoppersregeling meedoen niet aan de Regeling Omgevingskwaliteit deelnemen?

De ondernemers die meedoen met de Stoppersregeling, hebben feitelijk in 2013 al aangegeven hun Veehouderijbedrijf te willen staken en hebben daardoor geen investeringen meer hoeven doen. De ondernemers die destijds door wilden met hun bedrijf, hebben wel investeringen moeten doen om te kunnen blijven voldoen aan de regeling. Met deze ROK wordt beoogd de ondernemers die wel geïnvesteerd hebben in emissiearme technieken te ondersteunen bij het beëindigen van hun varkenshouderij. Hierdoor is besloten de ROK alleen open te stellen voor bedrijven die voldoen aan de vereisten van het Besluit emissiearme huisvesting.

Contact

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.